تاریخ : دوشنبه, ۲۵ تیر , ۱۴۰۳ Monday, 15 July , 2024

خواب دیدن عروسی

07تیر
خواب دیدن عروسی چه تعبیری دارد؟

خواب دیدن عروسی چه تعبیری دارد؟

در این مطلب روایت مختلف تعبیر خواب عروسی را بررسی می کنیم. تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است. تعبیر خواب به روایت جابرمغربی اگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می بردند، دلیل است که آخر او باشد. تعبیر خواب […]