شکار صبحگاهی
شکار صبحگاهی
۱۳۹۵-۱۱-۱۶
پرواز
پرواز
۱۳۹۵-۱۱-۱۶
چشم پرنده
چشم پرنده
۱۳۹۵-۱۱-۱۴
ارتفاعات ماسال
ارتفاعات ماسال
۱۳۹۵-۱۱-۱۳